MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ & İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe Başlarken; İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı Yasa’nın “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15. maddesine göre de işverenler işçilerin,

İşe girişlerinde,
İş değişikliğinde,
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde,
İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, yaptıkları işe uygun olup olmadığına dair sağlık raporu aldırmak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. 


Yoğun ve Sürekli Sesli Ortamlarda Çalışanlar İçin; Odyometri - İşitme Testi

Genel olarak odyometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda kullanılan birçok test vardır ve her biri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi tarafından hastanın şikâyetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir.

Safses Odyometrisi (Pure Tone Odiometri): En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur. İşyerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odyometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz. Sonuçlar odyometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır. Gerektiğinde uzman doktorlarımız tarafından klinik olarak muayene edilerek gerekli tedavileri sağlanabilmektedir.


Toz ve benzeri Etkenlerin Yoğun Olduğu Ortamlarda Çalışanlar İçin; Solunum Fonksiyon Testi ve Akciğer Grafisi

Solunum Fonksiyon Testi

Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet belirlemesinde rutin olarak kullanılır. Ayrıca, çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek amacıyla rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir. İleri teknoloji cihazlarımız ile bu taramayı istenilen uygun şartlarda mobil sağlık aracımız ile yapmaktayız.

Akciğer Grafisi

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek, tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır. Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor  veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. ( Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır )


Bulaşıcı Hastalıklara Karşı; Hepatit B, Tetanos Aşıları 

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır. Tetanos aşısı, Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.) Hepatit tarama testleri ile;

Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,

Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz,

Aşıya ihtiyaç durumunuz,

Taşıyıcılık durumunuz,

Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılmaktadır.


Yemekhanede Çalışanlar İçin;  Portör Muayeneleri

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 6 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir. Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)

Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)

Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)

Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

El kültürü(yılda bir)

Hepatit B Taraması(3 ayda bir)

Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır. Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dâhil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.


İş Yerlerine Yönelik Laboratuvar Hizmetleri

Hemogram (Tam Kan Sayımı)

Kan Grubu (kan grubu kartı)

HBsAg

Anti HBsAg

AST – ALT

Sedimantasyon

Bun – Kreatinin

Kanda Kurşun ve Kimyasal Maddeler Testi

TİT(Tam idrar tahlili)

İdrarda Fenol

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol