İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

AKYA OSGB bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimi, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.
Rehberlik;
İşyeri Hekimlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yaparak ve genel iş sağlığı mevzuatına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar.
İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemleri saptayarak işvereni bilgilendirirler.
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunurlar.
Risk değerlendirmesi;
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak İşyeri Hekimlerimizin sorumluluğudur. Çalışmalarını yürütürken gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına alarak, yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate alırlar.
Sağlık gözetimi;
İşyeri Hekimlerimiz, sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirirler. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini verir, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlarlar.
İş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlayarak işverenin onayına sunarlar ve uygulamaların takibini yaparak yıllık değerlendirme raporunu hazırlarlar.
Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek İşyeri Hekimlerimizin sorumluluğudur.
İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütürler. Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirirler.
İlgili birimlerle işbirliği;

İşyeri Hekimlerimiz, sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önererek, ölçüm sonuçlarını değerlendirirler. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılırlar. Ayrıca, işyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarıyla işbirliği yaparak, çalışmalarına destek sağlarlar.

İşyeri Hekimleri, Bu Görevlerini Yerine Getirmek İçin
Aşağıda Belirtilen Sürelerde Görev Yaparlar:
10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.
Diğer işyerlerinden:
İşyeri Hekiminin Çalışan Başına Hizmet Süresi
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli
Ayda 4 Dk
Tehlikeli
Ayda 6 Dk
Çok Tehlikeli
Ayda 8 Dk
Tam Süreli İşyeri Hekimi Görevlendirme Zorunluluğu
Tehlike Sınıfı
Az Tehlikeli
2000 Çalışan
Tehlikeli
1500 Çalışan
Çok Tehlikeli
1000 Çalışan

Tam süreli olarak işyeri hekimi görevlendirilmesi, tehlike sınıfına göre yukarıda belirtilen çalışan sayılarına bağlıdır. Bu sayıların üzerinde çalışan personel için tehlike sınıfı ve çalışan sayısı göz önünde bulundurularak aylık hizmet süresi hesaplanır. Yine, bu sayıların her tam katı için 1’er işyeri hekimi daimi olarak görevlendirilir.

Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et
Rss kaydol